@

Client: Daimaru Matsuzakaya Department Stores (Shizuoka)